Veel gestelde vragen

 

Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2023 (vanaf 9u) inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 in een Ternatse basisschool.
Op dat moment bestaat de kans dat meerdere klassen/scholen al volzet zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Ternatse basisscholen doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website.

Kinderen uit de voorrangsgroep schrijven onmidellijk in voor de school waar de broer/zus is ingeschreven of waar een ouder deel uitmaakt van het personeel.

Andere kinderen raden wij aan om aan te melden voor 3 scholen.
Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven.
Op dat moment bestaat de de kans dat er klassen/scholen volzet zijn. 

Plaats 1 = hoogste voorkeur, plaats 3 = laagste voorkeur

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van jouw kind nodig om het aan te melden.
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de KIDS-ID of ISI+kaart van jouw kind (bovenaan rechts).

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Jouw kind kan NIET toegewezen worden aan een school die je NIET gekozen hebt.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de deze website onder de rubriek 'vrije plaatsen'.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Er wordt gewerkt met een voorrnagsperiode voor broers en zussen EN kinderen van eigen personeel geboren in 2021. Deze groep heeft altijd voorrang.
Zij nemen dus de eerste plaatsjes in.

De resterende vrije plaatsen worden ingenomen op basis van de toekenning na aanmelding.
Het aantal nog beschikbare vrije plaatsen wordt gecommuniceerd voor de aanmeldingsperiode gecommuniceerd.

Voor de toekenning worden de kinderen die aanmelden gerangschikt in TWEE kolommen: indicator- en niet-indicatorleerlingen (meer uitleg hierover kan je onderstaand lezen).
Voor de indicatorleerlingen wordt een contingent van 31% gerekend voor elke school (en dit enkel voor het onthaalklasje, het 1e kleuterklasje en het 1e leerjaar).
De aangemelde leerlingen worden toegevoegd op basis van hun schoolkeuze.

Indien er minder kinderen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.
Indien er voor beide categorieën te veel aanmeldingen zijn dan wordt het criterium afstand in vogelvlucht van kracht ifv de toewijzing.

Indien bij de toewijzing op basis van afstand zou blijken dat twee kinderen op exact dezelfde afstand (in vogelvlucht) tot de school zouden wonen dan wordt hier het criterium toeval gebruikt ifv de toewijzing.

 

Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Indien het antwoord op 1 of meer van de volgende vragen ‘ja’ is, dan is jouw kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin een schooltoeslag voor een kind dat reeds naar school gaat? 
 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs?

Het antwoord op deze vragen wordt gecontroleerd bij inschrijving. Hiervoor dien je extra documenten mee te brengen en een verklaring op eer te ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders wordt de plaats van jouw kind geannuleerd.

 

Wat is een geldige schooltoeslag?

Wat is het wel:

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag indien hun ouders het financieel moeilijker hebben.
U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.

Opgelet: Ten laatste bij de inschrijving moet je bewijzen dat de schooltoeslag je effectief werd toegekend. Geldige bewijzen zijn de schooltoeslag voor schooljaar 2022-2023 of voor schooljaar 2021-2022 voor het kind zelf of een ander kind uit het gezin. 

Het gaat niet over:

 • de gewone gezinsbijslag die maandelijks wordt betaald
 • de schoolpremie of schoolbonus die uitbetaalt wordt in augustus
 • de kleutertoeslag
   

Wat is een gelijkwaardig diploma?

De gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's wordt door het NARIC beoordeeld. Meer informatie op de volgende website: http://naricvlaanderen.be.
Deze brochure geeft meer informatie.

 

Plaatsen worden eerst toegewezen op basis van voorkeur en pas nadien op basis van afstand in vogelvlucht ( domicilie van het kind tot de school).
Hoe gaat dit precies in zijn werk? 
 

 • Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om alle aangemelde kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als mogelijke keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem jouw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van jouw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van jouw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een “bericht van niet-gunstige rangschikking” ontvangen. 

Fictief voorbeeld:

Kind x wordt aangemeld voor 1. De Brug (0.25 km) 2. De Droomgaard Meersstraat (0.36 km)  3. Horizon (0.28 km)
Kind x wordt toegewezen aan De Droomgaard Meersstraat en komt op de wachtlijst van De Brug.
Hij valt weg uit de lijst van Horizon omdat dat lagere keuze is.

Kind y wordt aangemeld voor 1. De Droomgaard Dahlialaan (3 km) 2. GBS De Kiem Wambeek (0.18 km) 3. GBS De Kiem Lombeek (2,3 km).
Kind y krijgt geen ticket voor inschrijving en komt op de wachtlijst voor alle opgegeven scholen.
De ouders moeten niets doen en wachten af tot een school hen opbelt als er een plaats vrij komt.

 

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand in vogelvlucht wordt berekend via geopunt.be. Het betreft de afstand van de school tot aan het domicilieadres.
Er wordt steeds vertrokken van het middelpunt van het perceel.

Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie. 

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres.
Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je in het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een aankoopacte, een huurcontract of bouwvergunning met bewijs van bouwbedrijvigheid.
De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door jou ondertekend.
Alle bewijzen dienen doorgemaild te worden naar aanmelden@ternat.be voor het einde van de aanmeldingsperiode. 
Een compromis is ook geen geldig bewijsstuk om een verhuis aan te tonen.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie.

  

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@ternat.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode.
Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school.
Indien je jouw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt jouw ticket.
Het is dus aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school. 

 

Wat is een bericht van 'niet-gunstige rangschikking' of 'rangschikking op de wachtlijst' in een niet-toegewezen school?

Indien je voor een school een “bericht van niet-gunstige rangschikking” ontving, moet je niets doen.
Op dit document staat vermeld welke plaats jouw kind inneemt op de wachtlijst van de scholen die je gekozen hebt.

Je ontvangt tevens een “document van niet-gerealiseerde inschrijving” als bewijs van inschrijving op de wachtlijst van de school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot de 5de schooldag van oktober van het schooljaar 2023-2024.
Tot dan zijn de scholen verplicht om bij het vrijkomen van plaatsen de volgorde van de wachtlijst te volgen.

Voor kinderen geboren in 2021, wordt deze volgorde voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 gerespecteerd tot en met 30 juni 2024.

Kinderen geboren in 2020 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2023, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2023-2024.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@ternat.be.
De beheerder zal jouw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie.
Indien je nog steeds vindt dat jouw weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten.
Voor de contactgegevens van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie.

 

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast is er een vertegenwooridging vanuit elk schoolbestuur. 

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperiode?

Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.
 • De disfunctiecommissie zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
 • In de gevallen waarin je met een officieel document kan aantonen dat je ten laatste in het betrokken schooljaar op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school of een compromis geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperiode?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.
 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen vervalt het recht op inschrijving.
 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. (aanmelden@ternat.be) De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties.
  Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd. 

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

- jouw ticket voor inschrijving in de school

- de kids-ID of ISI+ kaart van jouw kind

- jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

- indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag.

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar. Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@ternat.be voor het einde van de aanmeldingsperiode.

 

Meer informatie over de regelgeving vindt u in de Omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs (BaO/2012/01)